Stichting Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant
Bredaseweg 140, 4904 SC Oosterhout
06-48683956
stichting@erfgoedjuzt.nl

IBAN NL38 TRIO 0379 2234 73
RSIN / fiscaal nummer  850905254
KvK 53504267

Bestuur
L.C.A.M. Gulickx, voorzitter
J.F.G.M. Jacobs, secretaris
M.C.J. Dresen, penningmeester
E.M.M.C van Damme, bestuurslid

Beloningsbeleid
Het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geen toekomst zonder historie, geen identiteit zonder verleden  ‘Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant’ is ontstaan vanuit het besef van een paar mensen dat het zonde zou zijn wanneer het historisch materiaal van Juzt en haar rechtsvoorgangers zou verdwijnen. Dat leidde tot de oprichting van de stichting ‘Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant’. Wat al die instellingen gemeen hadden, is de zorg voor jeugd in de knel. Die doelstelling heeft hen immers ook bij elkaar gebracht in Juzt. Daarmee is de geschiedenis van Juzt ook verbonden met de geschiedenis van de jeugdzorg in Nederland en met de ontwikkeling van het vak ‘jeugdzorgwerker’.  Al die aspecten – de geschiedenis van de jeugdzorg, die van het vak jeugdzorgwerker en die van Juzt zelf – zijn allemaal kenmerken van eenzelfde historisch verloop (van charitas naar professionele jeugdhulp) en daarmee onderdelen van de identiteit van een organisatie als Juzt.  Maar er is meer nodig !!  Om te beginnen een paar enthousiastelingen, die het leuk vinden om zich bezig te houden met het behoud van erfgoed. En verder dat hun activiteiten gesteund worden. In dit geval met subsidies en giften, zodat de wat introverte werkzaamheden van ‘amateur historici’ ook bijdragen aan het hogere doel: de identiteit van de jeugdzorg en het vak zelf.

Doelstelling:
De verzamelvisie is op hoofdlijn vastgelegd in artikel 2 van de statuten: “Het doel van de stichting is: 
1. a. het verzamelen, ordenen, registreren en beschermen van het documentaire archief van de rechtsvoorgangers van Stichting Juzt, teneinde deze toegankelijk te maken voor oud-cliënten van de rechtsvoorgangers van de voorgangers van Stichting Juzt, alsmede diegenen die historisch onderzoek willen verrichten naar het ontstaan en het handelen van de rechtsvoorgangers van Stichting Juzt, een en ander met inachtneming van de bestaande wettelijke regelgeving met betrekking tot de privacy van personen; 
b. het verzamelen, ordenen, registreren en beschermen van beeldmateriaal van Stichting Juzt en haar rechtsvoorgangers in de ruimste zin van het woord, teneinde deze geschikt te maken voor duurzame opslag, publicatie en historisch onderzoek, een en ander met inachtneming van de bestaande wettelijke regelgeving met betrekking tot de privacy van personen; 
c. het verzamelen, ordenen, registreren en beschermen van voorwerpen behorende tot het materiële erfgoed van Stichting Juzt en haar rechtsopvolgers, teneinde deze ten behoeve van Stichting Juzt zo nodig te restaureren, te bewaren en/of tentoon te stellen. De collectie is voor eenieder toegankelijk; 
d. het verzamelen en ordenen, registreren en beschermen van orale geschiedenis van de rechtsvoorgangers van Stichting Juzt, een en ander met inachtneming van de bestaande wettelijke regelingen met betrekking tot de privacy van personen. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: 
a. het verzamelen en beheren van schriftelijke en digitale informatie, fotomateriaal en goederen met betrekking tot het doel van de stichting, waartoe – voor zover deze geen eigendom zijn van de stichting – beheersovereenkomsten worden afgesloten met de eigenaren; Plan Erfgoed Juzt 1.0.
b. het verspreiden van schriftelijke en digitale informatie en fotomateriaal, onder andere door middel van het uitgeven van nieuwsbrieven, boeken, kalenders en dergelijke;  
c. het openstellen en in stand houden van een archiefruimte. De collectie is voor eenieder toegankelijk.

Voor de verschillende rechtsvoorgangers zijn er ‘kenners van de historie’.   Zij hebben meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant, afhankelijk van hun expertise en affiniteit.

Activiteiten:
Netwerken: het uitdragen van bestaan en doel van Erfgoed Jeugdzorg west-Brabant.
Signaleren: dat voor de historie waardevolle voorwerpen overgebracht worden naar Erfgoed Jeugdzorg west-Brabant.
Verzamelen: voorwerpen, foto’s etc. bijeenbrengen.
Verhalen optekenen: van eigen of andermans ervaringen.
Contactpersoon: het aanspreekpersoon zijn voor oud cliënten van een van de rechtsvoorgangers van Juzt.           
Archief: als vrijwilliger actief zijn in het ordenen van de archieven van Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant.
Overleg: het bestuur komt vier à vijf maal per jaar samen.

Activiteitenkalender Stichting Erfgoed Juzt 2023

22-03-2024 Bestuursvergadering
14-06-2024 Bestuursvergadering
18-10-2024 Bestuursvergadering
13-12-2024 Bestuursvergadering

29-03-2024 Bezoekerstentoonstelling (op voormalig Lievenshove terrein)
14-06-2024 Bezoekerstentoonstelling (op voormalig Lievenshove terrein)
20-09-2024 Bezoekerstentoonstelling (op voormalig Lievenshove terrein)
20-12-2024 Bezoekerstentoonstelling (op voormalig Lievenshove terrein)

1x per week op vrijdag komen een aantal bestuursleden/vrijwilligers samen voor archiveringswerkzaamheden en onderzoek.

Producten
Waarde en zeggingskracht worden voor een belangrijk deel bepaald door de betekenis van een voorwerp of archiefstuk voor het wat hogere doel: de identiteit van de jeugdzorg, het vak en Juzt zelf. Daartoe laat Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant ook de resultaten van haar activiteiten zien:

 • Expositie
  In een pand op het voormalige Lievenshove terrein is een doorlopende expositie ingericht. 
 • Publicaties
  Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant heeft een eigen website met algemene informatie en meer gebundelde publicaties over (delen van) de historie.
 • Service oud cliënten
  Heel regelmatig zoeken oud cliënten contact, omdat zij willen reflecteren over de betekenis die de hulp van Juzt (en rechtsvoorgangers) voor hen heeft gehad.
 • Onderzoek adresbank oud medewerker
  Voor oud medewerkers kan het werk bij Juzt (en rechtsvoorgangers) een betekenisvol deel van hun leven zijn. Bij een aantal van hen is interesse om op de hoogte te blijven hoe het de jeugdzorg vergaat. Deze oud medewerkers kunnen bovendien ook goede informele ambassadeurs zijn. Stichting Erfgoed Jeugdzorg west-Brabant heeft een soort ‘reünisten vereniging’ genaamd Vrienden van Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant. Vanuit het Erfgoed bezien is dat ook een bron van kennis over de historie en ook voor kleine financiële bijdragen.

Financiële verantwoording
Zie jaarverslag 2023